Uxo piled outside the Phonsavan foundry.

Uxo piled outside the Phonsavan foundry. Investigating the metal trade in Xieng Khouang. Taking the scrap metal to the Phonsavan foundry, to produce iron rods.